Yhteystiedot

Puhelin: 0400-525 575
palvelu@ibc.fi 

Nettivaraus: Varaa Vuoro

Osoite:
Imatran Keilahalli Oy
Kotipolku 2
55120 Imatra

 
Kotisivut:
 www.ibc.fi
Y-Tunnus: 2980467-8

Imatran Keilahalli Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Imatran Keilahalli Oy käsittelee nykyisten ja potentiaalisten sekä palvelujaan käyttävien asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhdetoiminnassaan.
Imatran Keilahalli Oy sitoutuu Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, EU:n tietosuoja-asetusta sekä muita toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii Imatran Keilahalli Oy,                                              
Kotipolku 2, 55120 Imatra                                                                                          y-tunnus:  2980467-8
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä
asioissa rekisterinpitäjän edustaja on Joni Häkkinen 0400-525 575, joni@ibc.fi.

Rekisterin nimi
Imatran Keilahalli Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisterinpitäjän
oikeutettuun etuun tai sopimukseen asiakassuhteessa
Imatran Keilahalli Oy:n kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käytetään
asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastollisen
analyysin laatimiseen, asiakassuhdeviestintään, asiakkaan
tekemien keilarata- ja tilavarausten käsittelyyn, keilahallin
kausikaappi- ja hyllypaikan vuokrausrekisterin ylläpitämiseen,
palveluiden myyntiin, maksamiseen, laskutukseen ja
maksujen valvontaan, palvelujen myyntiin- ja markkinointiin
sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja
kehittämiseen.
Henkilötietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden
edellyttämän ajan. Imatran Keilahalli Oy varmistaa, että henkilöt,
joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet
noudattamaan salassapitovelvollisuutta.
Henkilötietojen säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle. Ulkopuolinen palveluntarjoaja noudattaa
voimassaolevia tietosuojalainsäädäntöä eikä hyödynnä
tämän henkilörekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden antamia henkilötieoja,
joita ovat etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Asiakkaan henkilötietojen yhteydessä
asiakas on myös antanut tiedon siitä, jos hän on antanut
suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin.
Asiakasrekisteri voi sisältää muita rekisteröidyn antamia
tietoja, kuten asiakkaan osoitetietoja palveluiden ja
tuotteiden ostamista ja laskutusta varten.
Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaiden kohdalla
yritysasiakkaiden yhteyshenkilön nimi, laskutusosoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumerotietoja ja yhteyshenkilön
ilmoittamia lainsäädännön mukaisia suoramainonnan
kieltotietoja.

Mistä henkilötiedot saadaan
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen lähteinä ovat
rekisteröity itse antamat tiedot, palveluiden käytöstä
saatavat tiedot sekä mahdollisesti kolmansilta tahoilta
saatavat tiedot. Rekisterinpitäjä voi myös itse tuottaa
henkilötietoja rekisteriin.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille näiden
lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa
kolmannelle osapuolelle, joka toimii ulkopuolisena
ohjelmistopalvelun tarjoajana.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Yritys voi käyttää EU:n ulkopuolella olevan
suoramarkkinointipalveluja tarjoavan yrityksen palveluja,
joka vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään General Data
Protector Regulation (GDPR) mukaisesti. Yritys noudattaa
EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään
asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen aikana käsitellään vain
sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen
käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa
säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen
poistamiseksi.
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään
mahdollisia reklamaatio- tai asiakaspalautteita varten,
laskutus- tai perintätapauksia varten sekä yrityksen
liiketoiminnan seuraamista ja tilastointia varten niin kauan
kuin on tarpeellista. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain
velvoitteista johtuen tietoja voidaan säilyttää pidempään.
Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötietoihin sovelletaan samaa
käytäntöä kuin kuluttaja-asiakkaisiin.
Kun asiakassuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää
yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden
kohdalta, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä
suoramarkkinointiin.
Asiakasrekisterin tiedot on talletettu palomuurein, salasanoin
ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on
pääsy Imatran Keilahalli Oy:n työntekijöillä.

Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihin ja tarkastaa
henkilörekisteriin talletetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus
poistaa, oikaista, rajoittaa ja siirtää tietojaan järjestelmästä
toiseen. Rekisteröidyllä on myös vastustamisoikeus.

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään
rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus
artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa
oikeutetun edun muodostaa asiakassuhde. Henkilötietoja
käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen
sopimuksen perusteella. Tätä käsittelyperustetta on
selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen
nojalla, rekisteröidyllä on oikeus vaatia välitöntä oikaisua
epätarkkoihin ja virheellisiin henkilötietoihin. Oikeutetun
edun muodostaa asiakkuussuhde, jolloin rekisteröidyllä on
seuraavat oikeudet, jotka on esitelty alla.

Oikeus tietojen tarkastamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin
tietoihin tarkastusoikeuteen vedoten.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava
rekisteröityjä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin
tarkoitukseen, joita varten ne kerättiin tai käsiteltiin.
Henkilötiedot on myös poistettava, jos rekisteröity vastustaa
henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa
perusteltua syytä. Henkilötiedot on poistettava rekisteröidyn
vastustaessa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia
varten ja niitä on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä
perusteella, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun
perusteella.
Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne,
johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella
tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjällä voi jatkaa tietojen
käsittelyä vastustuksesta huolimatta, jos käsittelyyn on
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka
syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se
on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen
käsittelyä, kun käsittely perustuu sopimukseen.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen
käsittelyn rajoittamista, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on
lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojensa
poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröity voi vaatia käsittelyn rajoittamista, jos
rekisterinpitäjä ei tarvitse enää kyseisiä henkilötietoja
käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee itse niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi. Myös siinä tapauksessa käsittely on
rajoitettava, jos rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet
henkilötietojen käsittelyssä vastaan rekisteröidyn perusteet
on kesken.
Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti
vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka
toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien
suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.
Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on
ilmoitettava rekisteröidylle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada itselleen itse toimittamiaan
henkilötietoja tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen
sopimuksen nojalla automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
kerättyjä henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus siten vaatia
koneluettavassa muodossa olevia tietoja sekä siirtää niitä
suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti
mahdollista.

Oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tai vaatimus
Rekisteröidyn tulee tehdä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö
2. kohdassa tarkoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnössä tulee
olla rekisteröidyn omakätinen allekirjoitus. Rekisterinpitäjällä
on myös oikeus varmistaa pyynnön tekijän henkilöllisyys
virallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja muilla tarpeellisilla
tavoilla, joilla voidaan varmistaa se, että henkilötietoja ei
luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.
Mitä tässä on todettu tarkastuspyynnön tekemisestä, koskee
myös muun rekisteröidyn oikeuden toteuttamista koskevaa
pyyntöä tai vaatimusta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja
omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa
rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän Imatran Keilahalli Oy:n edustajaan sähköpostitse tai postitse osoitteeseen
Kotipolku 2, 55120 Imatra tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Imatran Keilahalli Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Rekisteriseloste on päivitetty 23.7.2019.

Imatran Keilahalli Oy